Meteen naar de inhoud

GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (“OVEREENKOMST”) ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE DIENSTEN GEBRUIKT DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR CALIPER D.O.O., ZZUUM – ACTIVE VACATION, INC. (“zzuum,” “Caliper“,“ “WIJ,” “ONS,” “ONZE”) . DOOR DE WEBSITES TE BEZOEKEN OF DE DIENSTEN OP ENIGE MANIER TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT DAT U BENT GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN, MET UITSLUITING VAN ALLE ANDERE VOORWAARDEN.

INDIEN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ALS EEN AANBIEDING WORDEN BESCHOUWD, IS DE AANVAARDING UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DERGELIJKE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET ONVOORWAARDELIJK AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U GEEN RECHT OM DE WEBSITE OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN. HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN ZZUUM IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN UW INSTEMMING MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MET UITSLUITING VAN ALLE ANDERE VOORWAARDEN.

1. Toegang tot de Diensten

De website en domeinnaam en subdomeinen van Zzuum.com, en functies, inhoud of applicatiediensten (inclusief maar niet beperkt tot mobiele applicatiediensten) die van tijd tot tijd door Zzuum in verband daarmee worden aangeboden (gezamenlijk de “Website”) zijn eigendom van en worden beheerd door Caliper d.o.o., vl. Filip Lerga. Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst kan Zzuum aanbieden om bepaalde diensten, zoals vollediger beschreven op de Website, en die door u zijn geselecteerd (samen met de Website, de “Diensten”), uitsluitend voor uw eigen gebruik te leveren. en niet voor gebruik of voordeel van derden. De term “Diensten” omvat, zonder beperking, het gebruik van de Website, elke dienst die Zzuum voor u uitvoert en de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) die door Zzuum op de Website wordt aangeboden. Zzuum kan de Diensten op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een functie, database of Inhoud. Zzuum kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot delen of alle Diensten beperken zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Zzuum behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen door een kennisgeving op de Website te plaatsen of door u een kennisgeving via e-mail of post te sturen. Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke wijzigingen te beoordelen en ermee vertrouwd te raken. Uw gebruik van de Services na een dergelijke kennisgeving houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, zoals gewijzigd.

Zzuum verzamelt of vraagt ​​niet bewust persoonlijke informatie van iemand jonger dan 13 jaar en staat niet bewust toe dat dergelijke personen zich voor de Diensten registreren. Als u jonger bent dan 13 jaar, probeer u dan niet te registreren voor de Diensten en stuur ook geen informatie over uzelf naar ons, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Niemand jonger dan 18 jaar mag persoonlijke gegevens aan Zzuum of op de Diensten verstrekken. In het geval dat we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat wij informatie hebben van of over een kind jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@zzuum.com.

Je verklaart en garandeert tegenover Zzuum dat: (i) je een individu bent (d.w.z. geen bedrijf) en dat je de wettelijke leeftijd hebt om een ​​bindend contract aan te gaan of dat je toestemming van je ouders hebt om dit te doen, en dat je ten minste 18 jaar of ouder bent leeftijd of ouder; (ii) alle registratie-informatie die u indient accuraat en waarheidsgetrouw is; en (iii) u zult de juistheid van dergelijke informatie behouden. U verklaart tevens dat het u wettelijk is toegestaan ​​om de Diensten te gebruiken en er toegang toe te verkrijgen, en dat u de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de selectie en het gebruik van en de toegang tot de Diensten. Deze Overeenkomst is nietig waar dit bij wet verboden is, en het recht op toegang tot de Services wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

2. Website- en diensteninhoud

De Website, de Diensten en hun inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor het persoonlijke, niet-commerciële gebruik van gebruikers van de Diensten en mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle materialen die worden weergegeven of uitgevoerd op de Services (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, artikelen, foto's, afbeeldingen, illustraties (ook bekend als de "Inhoud" en inclusief Gebruikersinzendingen (zoals hieronder gedefinieerd))) worden beschermd door auteursrechten. U dient zich te houden aan alle auteursrechtvermeldingen, handelsmerkregels, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in de Inhoud waartoe u toegang krijgt via de Diensten, en u mag deze niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, uitvoeren, uploaden, weergeven. inhoud, inzendingen van derden of andere eigendomsrechten die niet uw eigendom zijn, in licentie te geven, te verkopen of op andere wijze voor welke doeleinden dan ook te exploiteren: (i) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren, en (ii) op ​​een manier die in strijd is met enige recht van derden.

De website en de diensten zijn auteursrechtelijk beschermd als collectieve werken en/of compilaties, overeenkomstig de Kroatische auteursrechtwetten, internationale verdragen en andere auteursrechtwetten. U mag geen van de Inhoud, software, materialen of Diensten geheel of gedeeltelijk.

U mag de inhoud (en andere items die op de website of op de diensten worden weergegeven om te downloaden) alleen downloaden of kopiëren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere kennisgevingen in dergelijke inhoud handhaaft. U mag geen significant deel van de Inhoud, in welke vorm dan ook, opslaan. Het kopiëren of opslaan van enige inhoud anders dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zzuum of van de houder van het auteursrecht die wordt vermeld in de copyrightkennisgeving van dergelijke inhoud. Als u naar de Website linkt, kan Zzuum uw recht om een ​​link te plaatsen op elk gewenst moment intrekken, naar eigen goeddunken van Zzuum. Zzuum behoudt zich het recht voor om voorafgaande schriftelijke toestemming te vereisen alvorens naar de Website te linken.

Tijdens het gebruik van de Diensten kunnen u en andere gebruikers informatie verstrekken die door Zzuum kan worden gebruikt in verband met de Diensten en die zichtbaar kan zijn voor bepaalde andere gebruikers. U begrijpt dat door het plaatsen van informatie of inhoud op de Website of het anderszins verstrekken van inhoud, materialen of informatie aan Zzuum of in verband met de Diensten (gezamenlijk “Gebruikersinzendingen”), Zzuum hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty wordt toegekend. gratis, eeuwigdurend, onherroepelijk, in sublicentie te geven en overdraagbaar recht om dergelijke Gebruikersinzendingen (inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten) volledig te exploiteren in verband met de Diensten, de Website en de activiteiten van Zzuum (en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel of alle Diensten (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen; Zzuum zal uw persoonlijk identificeerbare informatie echter alleen delen in overeenstemming met het privacybeleid van Zzuum dat van tijd tot tijd van kracht is en te vinden is in Privacybeleid. U verleent hierbij ook elke gebruiker van de Services een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinzendingen via de Services, en om dergelijke Gebruikersinzendingen te gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren zoals toegestaan ​​door de functionaliteit van de Services en onder deze Overeenkomst. Bovendien begrijpt u dat Zzuum het recht behoudt om door u ingediende Gebruikersinzendingen opnieuw te formatteren, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, uittreksels uit te halen en te vertalen. Voor de duidelijkheid: de voorgaande licentieverlening aan Zzuum heeft geen invloed op uw eigendom van of recht om aanvullende niet-exclusieve licenties te verlenen op het materiaal in uw Gebruikersinzendingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

U begrijpt dat alle informatie die openbaar wordt geplaatst of privé wordt verzonden via de Services uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is en dat Zzuum niet aansprakelijk is voor eventuele fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook. U begrijpt dat Zzuum de identiteit van andere gebruikers met wie u mogelijk communiceert tijdens het gebruik van de Diensten niet kan garanderen. Bovendien kan Zzuum de authenticiteit van gegevens die gebruikers of verkopers over zichzelf verstrekken niet garanderen. U erkent dat alle Inhoud waartoe u toegang krijgt met behulp van de Diensten, op uw eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies voor enige partij die daaruit voortvloeit.

Zzuum is onder geen enkele omstandigheid op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de Inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen in verband met het gebruik van of de blootstelling aan geplaatste Inhoud. per e-mail verzonden, geopend, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Services.

3. Beperkingen

U garandeert, verklaart en gaat ermee akkoord dat u geen Inhoud zult bijdragen of anderszins de Diensten zult gebruiken op een manier die (i) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, rechten op publiciteit of privacy, of andere rechten van een derde partij; (ii) in strijd is met enige wet, statuut, verordening of regelgeving; (iii) schadelijk, frauduleus, bedrieglijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk of anderszins aanstootgevend is; (iv) commerciële activiteiten en/of verkopen inhoudt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zzuum, zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame of piramidespelen; (v) zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer of vertegenwoordiger van Zzuum; of (vi) een virus, Trojaans paard, worm, tijdbom of andere schadelijke computercode, bestand of programma bevat. Zzuum behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook Inhoud van de Diensten te verwijderen (inclusief, maar niet beperkt tot, na ontvangst van claims of beschuldigingen van derden of autoriteiten met betrekking tot dergelijke Inhoud of als Zzuum bang is dat u mogelijk de onmiddellijk daaraan voorafgaande zin heeft geschonden), of zonder enige reden. U, en niet Zzuum, blijft als enige verantwoordelijk voor alle Inhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins verspreidt met behulp van of in verband met de Diensten, en u garandeert dat u over alle rechten beschikt die nodig zijn om dergelijke inhoud aan Zzuum te verstrekken en om Zzuum de rechten te verlenen om dergelijke informatie te gebruiken in verband met de Diensten en zoals anderszins hierin bepaald.

U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw eigen Gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van al uw Gebruikersinhoud op de Website. U verklaart en garandeert dat: (i) u de noodzakelijke rechten, licenties, toestemmingen, vrijgaven en/of toestemmingen bezit of bezit om Zzuum te gebruiken en machtigt Zzuum om alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten in en op Gebruikersinhoud te gebruiken om opname mogelijk te maken en gebruik daarvan zoals beoogd door de Site en deze Voorwaarden; (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw plaatsing, upload, publicatie, indiening of verzending van de Gebruikersinhoud of Zzuum's Gebruik van de Gebruikersinhoud (of een deel daarvan) op of via de Site en/of de diensten aangeboden via de Site De Site zal het patent, het auteursrecht, het handelsmerk, het handelsgeheim, de morele rechten of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten, of publiciteits- of privacyrechten van derden, of resulteren in de schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften, schenden, misbruiken of schenden.

.

U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de Diensten. Elke frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteit kan een reden zijn voor beëindiging van uw recht op toegang tot of gebruik van de Services. U mag geen mededelingen of verzoeken plaatsen of verzenden, of laten plaatsen of verzenden, die zijn ontworpen of bedoeld om wachtwoord-, account- of privégegevens van een andere gebruiker van de Services te verkrijgen. Het gebruik van de Services om de veiligheid van een computernetwerk te schenden, wachtwoorden of encryptiecodes te kraken, illegaal materiaal over te dragen of op te slaan (inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen kan worden beschouwd) of deel te nemen aan enige vorm van illegale activiteit is uitdrukkelijk verboden. U mag geen Maillist, Listserv, enige vorm van autoresponder of “spam” uitvoeren op de Diensten, of processen die worden uitgevoerd of geactiveerd terwijl u niet bent ingelogd op de Website, of die anderszins de goede werking van de Website verstoren. of een onredelijke belasting vormen voor de infrastructuur van de Diensten. Verder is het gebruik van handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen om een ​​pagina van de Website te ‘crawlen’, ‘scrapen’ of ‘spider’ ten strengste verboden. U mag de broncode van de Services niet decompileren, reverse-engineeren of anderszins proberen te verkrijgen. U bent verantwoordelijk voor het inhouden, indienen en rapporteren van alle belastingen, heffingen en andere overheidsaanslagen die verband houden met uw activiteiten in verband met de Diensten.

4. Beste prijsgarantie

Het is de bedoeling van Zzuum om haar klanten altijd de beste prijs op de markt te bieden. En Zzuum gelooft niet in verborgen kosten of belastingen. In de meeste gevallen houden activiteitenaanbieders nauwkeurige prijzen bij op hun Zzuum-pagina's. Sommige activiteitenaanbieders communiceren echter niet over bijgewerkte prijzen. We werken er hard aan om deze bedrijven te helpen hun managementpraktijken te verbeteren en technologie in te zetten om dergelijke processen te stroomlijnen. In de tussentijd hebben we de “Beste Prijs Garantie”-badge van Zzuum toegevoegd voor het geval we over de meest actuele informatie beschikken.

Als u 72 uur na het indienen van uw boeking dezelfde ervaring bij dezelfde activiteitaanbieder tegen een lagere prijs vindt, neem dan contact op met ons klantenserviceteam en wij zullen u het verschil terugbetalen! De lagere prijs moet binnen 72 uur na uw boeking beschikbaar zijn geweest voor het grote publiek. De lagere prijs moet gelden voor een boeking onder dezelfde omstandigheden (bijvoorbeeld voor dezelfde datum, tijd en groepsgrootte) als uw Zzuum-boekingsaanvraag. Zzuum behoudt zich het recht voor om de lagere prijs te verifiëren. Alle terugbetalings- en kredietbeslissingen zijn uitsluitend ter beoordeling van Zzuum.

5. Garantiedisclaimer

Zzuum heeft geen speciale relatie met of fiduciaire plicht jegens u. U erkent dat Zzuum geen controle heeft over, en geen plicht heeft om enige actie te ondernemen met betrekking tot: welke gebruikers toegang krijgen tot de Diensten; tot welke Inhoud u toegang krijgt via de Diensten; welke effecten de inhoud op u kan hebben; hoe u de inhoud kunt interpreteren of gebruiken; of welke acties u kunt ondernemen als gevolg van blootstelling aan de inhoud. U ontslaat Zzuum van alle aansprakelijkheid voor het al dan niet verkrijgen van Content via de Diensten. De Services kunnen informatie bevatten, of u doorverwijzen naar websites die informatie bevatten die sommige mensen aanstootgevend of ongepast vinden. Zzuum doet geen uitspraken over de inhoud die is opgenomen in of waartoe toegang wordt verkregen via de Diensten, en Zzuum is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid of fatsoen van materiaal dat is opgenomen in of waartoe toegang wordt verkregen via de Diensten. Zzuum geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid van beschrijvingen waar dan ook op de Diensten, of met betrekking tot suggesties of aanbevelingen van diensten of producten die via de Diensten worden aangeboden of gekocht.

Aangekochte producten en diensten (al dan niet na dergelijke aanbevelingen en suggesties) worden geleverd “AS IS” zonder enige garantie van welke aard dan ook van Zzuum of anderen, tenzij, met betrekking tot anderen (uitsluitend), uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders is overeengekomen door een aangewezen persoon. derde partij voor een specifiek product of dienst. DE DIENSTEN, INHOUD, WEBSITE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, EN ELKE SOFTWARE WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-
INBREUK OF DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

6. Privacy Policy

Wij doen er alles aan om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Voor informatie over de behandeling door Zzuum van persoonlijk identificeerbare informatie kunt u het huidige privacybeleid van Zzuum raadplegen op Privacybeleid, dat hierbij door verwijzing is opgenomen; uw aanvaarding van de Algemene Voorwaarden houdt uw aanvaarding in en stemt ermee in gebonden te zijn aan het Privacybeleid van Zzuum.

7. Vergoeding

U zult Zzuum, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers schadeloos stellen (inclusief maar niet beperkt tot alle schade, aansprakelijkheden, schikkingen, kosten en advocatenhonoraria) van elke claim of eis van een derde partij vanwege aan of voortvloeiend uit uw toegang tot de Services, gebruik van de Services, uw schending van deze Overeenkomst, of de inbreuk door u of een derde partij die uw account gebruikt, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit.

8. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF OF HAAR LEVERANCIERS, OF HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF DE DIENSTEN OF HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST ONDER ENIG CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE (I) VOOR EEN BEDRAG DAT IN HET TOTAAL MEER DAN $ 100 OF MEER OF DE DOOR U BETAALDE VERGOEDINGEN VOOR DE DIENSTEN EN ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE DIENSTEN ZIJN AANGESCHAFT GEDURENDE DE PERIODE VAN 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE TOEPASSELIJKE CLAIM; (II) VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK; (III) VOOR GEGEVENSVERLIES OF KOSTEN VOOR AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; OF (IV) VOOR ELKE ZAAK BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN HET BEDRIJF.

9. Prijzen, Boeking & Betaling, Annulering

9.1 Via de Diensten kunt u bij Zzuum vouchers kopen voor diensten (“Vouchers”) die worden aangeboden door lokale verkopers op uw bestemming (“Handelaars”). U ontvangt een e-mailbevestiging van uw aankoop met daarin een voucherbevestigingsnummer (“bevestigingsnummer”) en een afdrukbare versie van uw voucher. Om uw voucher te kunnen gebruiken, moet u persoonlijk verschijnen bij de betreffende handelaar en uw bevestigingsnummer of uw afgedrukte voucher overleggen. Een Verkoper kan van u verlangen dat u een identiteitsbewijs met foto verstrekt om uw Voucher te kunnen gebruiken. Noch Zzuum, noch Merchant is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers of Bevestigingsnummers. Waar dit bij wet verboden is, zijn vouchers ongeldig. Als u probeert een voucher op onwettige wijze te gebruiken (u probeert bijvoorbeeld een voucher te gebruiken voor een wijnproeverij terwijl u daarvoor nog niet de wettelijke leeftijd hebt), kan de Verkoper weigeren uw voucher te accepteren en wordt er geen restitutie verleend.

9.2 De gebruiksvoorwaarden voor elke Voucher kunnen variëren van Winkelier tot Winkelier en eventuele beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van een dergelijke Voucher (inclusief, maar niet beperkt tot, een vereiste minimumleeftijd) zullen worden vermeld op het moment van aankoop. Vouchers zijn toegangsbewijzen voor eenmalige evenementen (“Evenementen”); de datum(s) waarop een Voucher kan worden gebruikt, wordt bij aankoop genoteerd. Als u uw vouchers niet gebruikt op of vóór de datum(s) vermeld op dergelijke vouchers, behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, wordt er geen restitutie verleend.

9.3 U kunt uw voucher annuleren door binnen de annuleringstermijn contact op te nemen met de klantenservice van Zzuum, zoals beschreven op het moment van aankoop. Annuleringstermijnen variëren. Een voucher die met de vereiste kennisgeving wordt geannuleerd, wordt volledig terugbetaald op de creditcard die u heeft gebruikt om de voucher te kopen.

9.4 Alle prijzen zijn per persoon inclusief BTW. De prijzen zijn berekend op basis van de wisselkoersen op het moment van berekening. Wij behouden ons het recht voor om de prijs te wijzigen in geval van valutaschommelingen. Indien de verhoging meer dan 10% van het bedrag bedraagt, kunt u de boeking kosteloos annuleren. Het reeds betaalde bedrag wordt aan u terugbetaald (behalve bankkosten). Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren en in ieder geval binnen 3 dagen nadat u van ons de mededeling van een prijsverhoging heeft ontvangen.

9.5 Boeking kan persoonlijk worden gedaan bij het toeristenbureau „zzuum – Active Vacation”, via een schriftelijk formulier of via onze website. Het kan zijn dat u op het moment van reserveren een aanbetaling of volledige betaling voor uw boeking moet doen. Als u alleen een aanbetaling doet, moet u het volledige saldo betalen op de aan u meegedeelde saldovervaldag.

9.6 Kosten wanneer een boeking door de reiziger wordt geannuleerd:

annulering 22 – 31 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag annulering 15 – 21 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag annulering 5 – 14 dagen voor vertrek: 70% van het totaalbedrag annulering 0 – 4 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag.

9.7 Handelaar, en niet Zzuum, is de verkoper van de diensten die worden uitgevoerd in het kader van de Evenementen (en waarmee Vouchers corresponderen), en is als enige verantwoordelijk voor het accepteren van elke Voucher die u koopt en voor het leveren van al dergelijke diensten die daarmee verband houden. Neem contact op met Merchant als u niet tevreden bent met de service die u heeft ontvangen in verband met uw voucher. Tenzij uitdrukkelijk hierin uiteengezet, zijn alle voor vouchers betaalde kosten niet-restitueerbaar. De prijzen voor vouchers zijn in euro's en kunnen op elk moment voorafgaand aan de aankoop worden gewijzigd.

9.8 Als een Evenement waarvoor u een Voucher heeft gekocht door Merchant wordt geannuleerd, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen vóór de eerste datum waarop de betreffende Voucher had kunnen worden gebruikt, en zullen wij een volledige terugbetaling verwerken op de creditcard die u heeft gebruikt om de betreffende Voucher te kopen. Voucher.

9.9 Als u probeert een Voucher te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijke Voucher en u hiertoe niet in staat bent (door de schuld van de Handelaar of anderszins), neem dan contact met ons op via info@zzum.com, en we zullen proberen de situatie te verhelpen.

9.10 Hoewel onze basisdiensten momenteel gratis zijn voor gebruikers, behoudt Zzuum zich het recht voor om betaling van vergoedingen te eisen voor bepaalde of al deze diensten. U betaalt alle toepasselijke kosten, zoals beschreven op de Website in verband met de door u geselecteerde Diensten. Zzuum behoudt zich het recht voor om op elk moment haar prijslijst te wijzigen en nieuwe tarieven in rekening te brengen, na kennisgeving aan u, die per e-mail kan worden verzonden of op de Website kan worden geplaatst. Uw gebruik van de Diensten na een dergelijke kennisgeving houdt in dat u akkoord gaat met eventuele nieuwe of verhoogde kosten.

9.11 Zzuum biedt van tijd tot tijd een “Beste Prijs Garantie” op de aankoop van een Voucher. Als u gedurende de periode dat u deze taal (of taal die er op lijkt of die een soortgelijk effect heeft) op een Voucher ziet toegepast, merkt dat hetzelfde Evenement door dezelfde Handelaar wordt aangeboden voor een lagere aankoopprijs (het verschil tussen de prijzen, het “Verschil”), dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, en nadat u ons documentatie heeft verstrekt over een dergelijke lagere prijs die wij voldoende achten (naar eigen goeddunken) om een ​​dergelijke prijs te verifiëren, zullen wij, naar eigen goeddunken en als uw enige rechtsmiddel: (a) als we de voucher nog steeds te koop aanbieden, kunt u de voucher kopen voor de lagere prijs die wordt aangetoond, of (b) als u het goedkopere ticket al bij een andere leverancier hebt gekocht, u terugbetalen een bedrag gelijk aan het verschil. Houd er rekening mee dat de Beste Prijs Garantie alleen van toepassing is op de periode waarin de taal op de Diensten wordt weergegeven, en alleen op het Evenement waarop deze taal duidelijk is aangebracht.

10. Interactie met derde partijen

10.1 De Diensten kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden (“Websites van Derden”) die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Zzuum, of de Diensten kunnen toegankelijk zijn door in te loggen via een Website van Derden, zoals uitgebreider beschreven in onze Privacyverklaring. Beleid. Wanneer u websites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico. U verklaart en garandeert hierbij dat u al het toepasselijke beleid van websites van derden met betrekking tot uw gebruik van de Services hebt gelezen en ermee akkoord gaat dat u in overeenstemming met dat beleid zult handelen, naast uw verplichtingen onder deze Overeenkomst. Zzuum heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid, privacybeleid of praktijken van of meningen geuit op websites van derden. Bovendien zal Zzuum de inhoud van websites van derden niet controleren, verifiëren, censureren of bewerken. Door gebruik te maken van de Diensten ontheft u Zzuum uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.

10.2 Uw interacties met organisaties en/of individuen gevonden op of via de Diensten (inclusief maar niet beperkt tot Verkopers), inclusief de betaling en levering van goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties, vinden uitsluitend tussen u plaats. en dergelijke organisaties en/of individuen. U dient elk onderzoek uit te voeren dat u nodig of gepast acht voordat u doorgaat met enige online of offline transactie met een van deze derde partijen. U stemt ermee in dat Zzuum niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties. Als er een geschil is tussen deelnemers op deze site, of tussen gebruikers en een derde partij, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Zzuum niet verplicht is hierbij betrokken te raken. In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers of derde partijen, vrijwaart u Zzuum, haar functionarissen, werknemers, agenten en opvolgers hierbij in rechten tegen claims, eisen en schade (daadwerkelijk en gevolgschade) van welke aard dan ook. aard, bekend of onbekend, verdacht of onvermoed, bekendgemaakt of niet bekendgemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen

11. Beëindiging

Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u de Services gebruikt. U kunt uw gebruik van de Services op elk gewenst moment beëindigen. Zzuum kan uw toegang tot de Diensten of uw lidmaatschap op elk moment, om welke reden dan ook en zonder waarschuwing beëindigen of opschorten, wat kan resulteren in het verlies en de vernietiging van alle informatie die verband houdt met uw lidmaatschap. Zzuum kan ook alle Diensten en toegang tot de Website onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, als u een van de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt.

Bij beëindiging van uw account vervalt uw recht om de Services te gebruiken, toegang te krijgen tot de Website en eventuele Inhoud onmiddellijk. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die, vanwege hun aard, de beëindiging zouden moeten overleven, zullen ook de beëindiging overleven, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen. Als deze Overeenkomst wordt beëindigd vanwege uw schending, behoudt Zzuum zich het recht voor om eventuele uitstaande Vouchers die u vóór de beëindiging heeft gekocht, te annuleren, zonder restitutie of aansprakelijkheid jegens u.

12. Gemengd

Het onvermogen van een van beide partijen om, in welk opzicht dan ook, enig recht uit te oefenen waarin dit document voorziet, wordt niet beschouwd als een afstand van verdere rechten hieronder. Zzuum is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen hieronder, indien een dergelijk falen voortvloeit uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Zzuum ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot mechanische, elektronische of communicatiestoringen of -degradatie (inclusief “lijnruis”-interferentie). Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat noodzakelijk is, zodat deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft. Deze Overeenkomst is door u niet toewijsbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Zzuum. Zzuum kan deze Overeenkomst en haar rechten en verplichtingen zonder toestemming overdragen, toewijzen of delegeren.

Beide partijen komen overeen dat deze Overeenkomst de volledige en exclusieve verklaring is van het wederzijds begrip van de partijen en alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst vervangt en annuleert, en dat alle wijzigingen in overeenstemming moeten zijn met een door beide partijen ondertekend schrijven, tenzij hierin anders is bepaald. Er ontstaat geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband als gevolg van deze Overeenkomst en u heeft geen enkele bevoegdheid om Zzuum in welk opzicht dan ook te binden. Voor uw gemak zijn hierboven kopjes voor elke sectie opgenomen, maar dergelijke kopjes hebben geen enkele juridische betekenis en geven mogelijk niet accuraat de inhoud weer van de bepalingen waaraan ze voorafgaan.

13. Arbitrage, toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Kroatië, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen daarvan. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het onderwerp van deze Overeenkomst zal definitief worden beslecht door arbitrage in Zadar, Kroatië, met gebruikmaking van het Kroatisch. Voor alle doeleinden van deze Overeenkomst stemmen de partijen in met exclusieve jurisdictie en locatie in Trgovački sud u Zadru in Zadar, Kroatië.

14. Beleid inzake auteursrechtgeschillen

Het is het beleid van Zzuum om de toegang tot materiaal te blokkeren of materiaal te verwijderen waarvan zij te goeder trouw meent dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal is gekopieerd en gedistribueerd door een van onze adverteerders, aangesloten bedrijven, inhoudsaanbieders, leden of gebruikers; en de dienstverlening aan recidivisten verwijderen en beëindigen.

15. Contact

Als u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de Diensten, kunt u contact met ons opnemen via:

e-mail: info@zzuum.com

adres: Caliper d.o.o. zzuum Actieve Vakantie, Ulica Federica Grisogona 9, 23000 Zadar, Kroatië

mobiele telefoon: 00 385 91 320 0300