Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

ONDERWERP

Het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden is de regeling van de onderlinge relaties van het Reisbureau en de Reiziger, dat wil zeggen de reiscontractant, in het geval dat de reiscontractant dit contract namens een derde sluit.

Algemene voorwaarden voor pakketreizen maken deel uit van het pakketreiscontract en zijn alleen geldig als het reisbureau de organisator van de pakketreis is. Indien het Bureau bemiddelt voor de derde en niet de organisator is, zijn deze Algemene Voorwaarden niet geldig.

In geval van discrepantie tussen het Pakketreiscontract en de Algemene Voorwaarden voor Pakketreizen, prevaleert het Contract.

DEFINITIES

Agentschap: Caliper d.o.o., Kovačka 5, 23000 Zadar, Kroatië; MBS: 110066126, OIB: 16365977177

GDPR: Algemene Verordening Gegevensbescherming; Verordening (EU) 2016/679

Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Pakketreizen

ROUTEBESCHRIJVING: document opgenomen in het Contract met de beschrijving van de pakketreis

Waardering: iedere persoon die een Pakketreisovereenkomst wil afsluiten of die op grond van de gesloten Pakketreisovereenkomst recht heeft op reizen

Reiscontractant: persoon die het Contract met Agentschap afsluit (in eigen naam of voor rekening van de derde partij)

Contract: Pakketreiscontract

1. ALGEMENE INFORMATIE

Remklauw d.o.o. „zzuum – Active Vacation“, Kovačka 5, 23000 Zadar, Kroatië ("wij" of "ons") levert de dienst aan de reiziger ("u" of "uw") zoals beschreven op de website zzuum.com  en volgens schriftelijke informatie die aan u is verstrekt. In deze voorwaarden wordt onder ‘u’ en ‘uw’ verstaan ​​de eerstgenoemde persoon op de boeking en alle personen namens wie een boeking wordt gemaakt of iedere andere persoon aan wie een boeking wordt toegevoegd of overgedragen. Wanneer u een boeking maakt, gaat u er namens alle op de boeking vermelde personen mee akkoord dat u deze voorwaarden heeft gelezen en eraan gebonden bent en dat u ouder bent dan 18 jaar.

De Reiziger is verplicht om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor Pakketreizen en de afzonderlijk ingediende gestandaardiseerde informatie, voorgeschreven door de desbetreffende aanvullingen van de Wet op het verlenen van toeristische diensten, zorgvuldig te lezen voordat hij de overeenkomst aangaat. De hoeveelheid informatie die deze documenten bevatten en de tijd die nodig is om ze door te lezen, kunnen geen grond vormen voor de veronderstelling dat de Reiziger ze niet grondig genoeg had kunnen bestuderen.

Termen die in dit document worden gebruikt en die een gendergerelateerde betekenis hebben, verwijzen in gelijke mate naar het mannelijke en vrouwelijke geslacht.

2. RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BUREAU EN VAN DE REIZIGER

De Reiziger is verplicht het Reisbureau op de hoogte te stellen van alle discrepanties die hij vaststelt tijdens de uitvoering van de reisdiensten die in het Pakketreiscontract zijn inbegrepen. Het Reisbureau zal alle discrepanties corrigeren op verzoek van de Reiziger, tenzij dit onmogelijk is of een dergelijke correctie van de discrepanties buitenproportionele kosten zou veroorzaken gezien de discrepanties en de waarde van de reisdienst waarop de discrepanties van invloed zijn. De Reiziger heeft in dat geval recht op de prijsvermindering en schadevergoeding volgens de bepalingen van de Algemene Voorwaarden Pakketreizen waarin het recht op prijsvermindering en schadevergoeding wordt geregeld.

Indien het Reisbureau er niet in slaagt de discrepantie binnen een door de Reiziger te bepalen redelijke termijn te corrigeren, kan de Reiziger om vergoeding van de noodzakelijke kosten verzoeken. De Reiziger is niet verplicht om het Reisbureau een uitstelperiode te verlenen voor het corrigeren van de discrepantie als de Reisorganisatie weigert de discrepantie te corrigeren of als de discrepantie een onmiddellijke correctie vereist.

Mocht het niet mogelijk zijn om een ​​aanzienlijk deel van de reisdiensten volgens het Pakketreiscontract te verzorgen, dan zal het Reisbureau de Reiziger, indien mogelijk, passende alternatieve pakketten van gelijke of hogere kwaliteit aanbieden dan die vermeld in het Contract, zonder verdere kosten. voor de Reiziger, ook als de Reiziger geen terugkeer naar de vertreklocatie wordt aangeboden zoals overeengekomen.

Indien het Agentschap een alternatieve pakketreis voorstelt van een lagere kwaliteit dan die vermeld in het Contract, zal het Agentschap een passende prijsverlaging voorstellen.

De Reiziger mag de voorgestelde alternatieve pakketreis alleen weigeren als deze niet vergelijkbaar is met de overeengekomen artikelen in de Overeenkomst of als de goedgekeurde prijsverlaging niet passend is.

Als de discrepantie de uitvoering van de pakketreis aanzienlijk beïnvloedt en als het Reisbureau er niet in slaagt de discrepantie binnen een door de Reiziger toegekende redelijke termijn te corrigeren, heeft de Reiziger het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder de beëindigingsvergoeding te betalen en om, indien nodig, te verzoeken prijsverlaging en/of schadevergoeding op grond van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarin het recht op prijsverlaging en schadevergoeding wordt geregeld.

Mocht het niet mogelijk zijn om alternatieve pakketreizen veilig te stellen of indien de Reiziger alternatieve pakketreizen weigert op grond van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan heeft de Reiziger indien nodig recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding overeenkomstig deze bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden, waarin het recht op prijsverlaging en schadevergoeding wordt geregeld.

Indien de pakketreis vervoer van de Reiziger omvat, zal het Reisbureau zonder verdere vertraging zorgen voor de repatriëring van de Reiziger met een even waardevol transportmiddel, zonder extra kosten voor de Reiziger. Extra kosten worden gedragen door het Agentschap.

Wanneer het vanwege extreme omstandigheden die niet vermeden hadden kunnen worden de terugkeer van de Reiziger op grond van het Contract niet mogelijk is, draagt ​​het Reisbureau de kosten voor de noodzakelijke accommodatie tot maximaal drie nachten per Reiziger in de categorie accommodatie even waardevol als degene die in het Contract is overeengekomen. Indien de wetgeving van de Europese Unie met betrekking tot de rechten van de reiziger langere termijnen voorschrijft, zijn deze termijnen van toepassing.

De bovenstaande kostenbeperkingen zijn niet van toepassing op personen met verminderde mobiliteit, gedefinieerd in artikel 2, punt (a) van Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit bij vliegreizen (SL L 204, 26 juni 2006) en van elke begeleidende persoon, van zwangere vrouwen, minderjarigen en personen die medische hulp nodig hebben, op voorwaarde dat het Agentschap ten minste 48 uur vóór aanvang van de pakketreis op de hoogte wordt gesteld van hun bijzondere behoeften.

Het Agentschap zal geen beroep doen op de uitzonderlijke omstandigheden die niet vermeden hadden kunnen worden voor de aansprakelijkheidsbeperking op grond van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, indien de aanbieder van de vervoersdiensten zich niet eveneens op dergelijke omstandigheden kan beroepen op grond van de toepasselijke wetgeving van de Europeese Unie.

Het Reisbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade indien hij bewijst dat de verschillen zijn veroorzaakt door de Reiziger of dat de verschillen zijn veroorzaakt door een derde partij die geen verband houdt met het verlenen van de reisdiensten die in het Contract zijn opgenomen. en dat de discrepantie onvoorzienbaar of onvermijdelijk is, of dat de discrepantie werd veroorzaakt door buitengewone omstandigheden die niet vermeden hadden kunnen worden.

Het Agentschap beperkt vooraf het compensatiebedrag voor de schade die niet het gevolg is van het lichamelijk letsel of voor de schade die niet met opzet of door nalatigheid door het Agentschap is veroorzaakt tot het bedrag van de drievoudige totale prijs van het pakket. reis.

Indien de voor de Europese Unie bindende internationale verdragen of de daarop gebaseerde regelgeving de omvang van de vergoeding van schade die door de reisdienstverlener die deel uitmaakt van de pakketreis beperken of de voorwaarden beperken waaronder hij verplicht is dergelijke schade te vergoeden, In welk geval aannames, beperkingen en uitsluitingen op passende wijze van toepassing zijn op het Reisbureau, kan hij naar dit feit verwijzen met betrekking tot de Reiziger.

De Reiziger heeft het recht om claims voor prijsverlaging en/of compensatie in te dienen in overeenstemming met de Wet op de verlening van toeristische diensten en in overeenstemming met de internationale verdragen en regelgeving die hier als volgt worden vermeld: Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, Verordening (EEG) nr. 295/91, Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers, Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen, Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee en over de binnenwateren reizen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/ 2004, Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van passagiers in het bus- en touringcarvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004.

Schadevergoedingen of prijsverlagingen waarop de Reiziger recht heeft op grond van de Wet op het verrichten van toeristische diensten en in overeenstemming met de hierboven genoemde internationale verdragen en regelgeving, zullen van elkaar worden afgetrokken om buitensporige compensatie en/of buitensporige prijsverlagingen te voorkomen.

Het recht van de Reiziger om een ​​prijsverlaging aan te vragen overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de verlening van toeristische diensten, die de kwesties regelen van de wijziging van het pakketreiscontract vóór aanvang van de reis, de uitvoering van de pakketreis en de verlaging van de prijs en de schadevergoeding vervallen binnen twee jaar. De verjaringstermijn gaat in op de eerste dag na de dag waarop de pakketreis op grond van het Contract had moeten eindigen.

Het Reisbureau zal zonder onnodige vertraging passende hulp bieden aan de Reiziger in nood, vooral onder omstandigheden waarin het vanwege uitzonderlijke omstandigheden die niet vermeden hadden kunnen worden, niet mogelijk was om de terugkeer van de Reiziger in overeenstemming met het Contract te garanderen. Deze bijstand heeft met name betrekking op het verstrekken van adequate informatie over gezondheidsdiensten, lokale autoriteiten en consulaire bijstand, en op het assisteren van de Reiziger bij het tot stand brengen van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. Indien de Reiziger opzettelijk of door nalatigheid een probleem heeft veroorzaakt, brengt het Reisbureau de hulp in rekening.

3. BOEKING EN BETALING

U kunt persoonlijk reserveren bij het toeristenbureau „zzuum – Active Vacation”, via een schriftelijk formulier of via onze website. Het kan zijn dat reizigers op het moment van boeken een aanbetaling of volledige betaling voor de boeking moeten doen. Als er alleen een aanbetaling wordt gedaan, moet de Reiziger het volledige saldo betalen op de vervaldatum die aan de Reiziger wordt meegedeeld.

De prijs van de pakketreis kan worden betaald met contant geld, creditcards en bankkaarten op het kantoor van het Agentschap, Ulica Federica Grisogona 9, 23000 Zadar en door overschrijving op de transactierekening van het Agentschap, op basis van de uitnodiging tot betaling en binnen de daarin genoemde periode.

4. PRIJZEN

Alle prijzen zijn per persoon inclusief BTW. De prijzen zijn berekend op basis van de wisselkoersen op het moment van berekening.

Wij behouden ons het recht voor om de prijs te wijzigen als gevolg van valutaschommelingen. Indien de verhoging meer dan 10% van het bedrag bedraagt, kunt u de boeking kosteloos annuleren. Het reeds betaalde bedrag wordt aan u terugbetaald (behalve bankkosten). Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren en in ieder geval binnen 3 dagen nadat u van ons de mededeling van een prijsverhoging heeft ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om de prijs te wijzigen als gevolg van een verandering in de transportprijs als gevolg van de kosten van brandstof of andere energiebronnen in de verhouding waarin de vervoerders de prijzen van hun diensten om bovengenoemde redenen verhogen. Als de precontractuele informatie het aandeel van de transportkosten in de pakketprijs niet expliciet vermeldt, en als basis voor de berekening van de prijscorrectie, zal het Agentschap de prijzen niet verhogen als gevolg van veranderingen in de transportprijzen.

Wij behouden ons het recht voor om de prijs te wijzigen als gevolg van een verandering in het bedrag van belastingen of vergoedingen voor reisdiensten die onder het contract vallen, die worden bepaald door derden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van de pakketreis, inclusief toeristenbelasting, kosten voor de pakket-, landings-, in- of uitstapkosten in havens en luchthavens. Als de precontractuele informatie het aandeel of de waarde van deze belastingen of vergoedingen in de pakketprijs niet expliciet vermeldt, en als basis voor de berekening van de prijscorrectie, zal het Agentschap de prijzen niet verhogen als gevolg van veranderingen in het bedrag van de pakketprijs. belastingen of toeslagen.

Als er behoefte is aan een verhoging van de prijs van de pakketreis, zal het Reisbureau uiterlijk 20 dagen vóór aanvang van de pakketreis de desbetreffende kennisgeving van de prijsverhoging naar de e-mail van de Reiziger sturen met de uitleg en berekening van de verhoging.

5. WIJZIGINGEN EN BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

Het Reisbureau behoudt zich het recht voor om vóór aanvang van het pakketarrangement de overige voorwaarden van het Pakketreiscontract eenzijdig te wijzigen in het geval van een kleine wijziging die geen invloed heeft op de belangrijkste kenmerken van de reis, teneinde de kwaliteit of de kwaliteit van de reis te verminderen. waarde van de reisdiensten of aanzienlijk ongemak of extra ongemak voor de kosten van de Reiziger veroorzaken. Het Reisbureau zal de Reiziger een e-mail sturen met een passende kennisgeving van alle wijzigingen die als onbeduidend worden beschouwd.

Indien het Reisbureau een van de essentiële kenmerken van de reisdiensten substantieel moet wijzigen vóór aanvang van de pakketreis of niet kan voldoen aan de overeengekomen specifieke eisen van de Reiziger zoals gespecificeerd in het Contract, zal hij de Reiziger daarvan op de hoogte stellen per e-mail. adres. Deze kennisgeving omvat informatie over voorgestelde wijzigingen, de impact ervan op de pakketprijs en eventuele vervangende pakketreizen, de termijn waarbinnen de Reiziger het Reisbureau op de hoogte moet stellen van de aanvaarding of afwijzing van de voorgestelde wijziging of de vervangende pakketreis, evenals de gevolgen indien de Reiziger niet binnen de gestelde termijn reageert of de voorgestelde wijzigingen afwijst.

Het Reisbureau kan de Pakketreisovereenkomst vóór aanvang van de reis beëindigen en alle ontvangen betalingen voor de pakketreis volledig aan de Reiziger terugbetalen, zonder enige verplichting om de Reiziger te compenseren, indien uitzonderlijke omstandigheden die niet vermeden hadden kunnen worden het Reisbureau beletten om het vervullen van de Overeenkomst. In het geval van deze omstandigheden zal het Reisbureau de Reiziger zonder onnodige vertraging per e-mail op de hoogte stellen van de beëindiging van de Overeenkomst vóór aanvang van de pakketreis.

6. REISDOCUMENTEN

De Reiziger is verplicht om tijdig vóór de reis te voldoen aan alle vereisten van het land van bestemming met betrekking tot de paspoorten, visa en gezondheidsformaliteiten vermeld in de precontractuele informatie, en om alle relevante reisdocumenten bij zich te hebben, inclusief de passende attesten van voltooiing van de gezondheidsformaliteiten tijdens de reis, en deze ter beschikking stellen van de bevoegde ambtenaren.

Indien niet aan de lokale vereiste wordt voldaan, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Reiziger.

7. REISVERZEKERING

Remklauw d.o.o. „zzuum – Actieve Vakantie“ moet elke reiziger een reisverzekering aanbieden die omvat: verzekering bij ongeval, verlies van bagage, reisbeëindigingsverzekering en vrijwillige ziektekostenverzekering tijdens hun verblijf in het buitenland. Een reisverzekering kan worden afgegeven door elke verzekeringsmaatschappij of door een reisbureau. Als wij de reisverzekeringspolis afgeven, is het reisbureau slechts bemiddelaar tussen de verzekeringsmaatschappij en de reiziger. De reiziger moet alle relevante informatie verstrekken (bijvoorbeeld reeds bestaande medische aandoeningen). Het niet openbaar maken van relevante informatie heeft gevolgen voor de verzekering van de Reiziger. Als u niet met voldoende verzekeringsdekking reist, zijn wij niet aansprakelijk voor verliezen waarvoor anders wel verzekeringsdekking beschikbaar zou zijn geweest. Door ondertekening van het Contract bevestigt de reiziger dat er een reisverzekeringspakket is aangeboden.

8. ANNULERING DOOR DE REIZIGER

De Reiziger kan de pakketreis op ieder moment vóór aanvang van de pakketreis beëindigen.

Kosten bij annulering van een boeking door de Reiziger:

– Annulering tot 14 dagen voor aankomstdatum: geen annuleringskosten

– annulering 4 – 13 dagen voor aankomstdatum: 50% van het totaalbedrag

– annulering 3 dagen voor aankomstdatum of no-show: 100% van het totaalbedrag.

9. FINANCIËLE BESCHERMING

Als we de dienst niet kunnen leveren vanwege insolventie, kan de verzekeringsmaatschappij Adriatic osiguranje een betaling aan u doen, dat wil zeggen voor de terugkeer van de reiziger naar de plaats van vertrek. Reizigers moeten onmiddellijk contact opnemen met de uitgever van de insolventieborgtocht op: Adriatic osiguranje, Biogradska cesta 76, 23000 Zadar; telefoonnummer: 00 385 23 343 919, Garantieverzekeringspolisnummer 0681008799. Dit document is geldig als verzekeringsbevestiging in geval van faillissement of insolventie van de reisorganisator.

10. PRIVACYBELEID

Bij het sluiten van een Overeenkomst is de Reiziger verplicht persoonsgegevens en alle documentatie te verstrekken die nodig is voor de organisatie van de reis. Persoonsgegevens van de reiziger(s) zijn noodzakelijk bij de totstandkoming van gecontracteerde reisarrangementen en zullen worden gebruikt voor verdere communicatie. Wij doen er echter alles aan om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt meer informatie vinden over ons privacybeleid hier.

11. ARBITRAGE, TOEPASSELIJK RECHT

In geval van een geschil dat niet in der minne of via alternatieve mechanismen voor consumentengeschillen kan worden opgelost, prevaleren de toepasselijke wetten en jurisdicties van de zetel van het Agentschap.

Reizigers hebben ook toegang tot het Online Dispute (ODR) Resolution-platform van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dit ODR-platform is een middel om uw klacht aan ons te melden; zij bepaalt niet hoe uw klacht moet worden opgelost.

Algemene Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst tussen de Reiziger en Caliper d.o.o. „zzuum – Actieve vakantie“. Door ondertekening van het Contract aanvaardt en gaat de Reiziger akkoord met het gebruik van deze Algemene Voorwaarden.

12. CONTRACTCONCLUSIE

Alle precontractuele informatie die door het Reisbureau aan de Reiziger wordt verstrekt, maakt deel uit van het Pakketreiscontract. Het Reisbureau kan deze wijzigen voordat de Overeenkomst wordt gesloten, zodat de Reiziger eventuele wijzigingen in de precontractuele informatie op een duidelijke, begrijpelijke en gemakkelijk zichtbare manier kan meedelen.

Het Contract wordt als bindend beschouwd nadat het door de Reiziger en het Reisbureau is ondertekend, als het schriftelijk aan de Reiziger is verstrekt of als de Reiziger alle noodzakelijke informatie heeft verstrekt en duidelijk zijn akkoord heeft bevestigd met de contractuele informatie die via e-mail is verstrekt. of andere middelen voor communicatie op afstand. Indien de Reiziger, na ontvangst van de contractuele informatie en het verstrekken van alle noodzakelijke reisinformatie, aan het Reisbureau een creditcardnummer ter beschikking stelt voor de betaling van de pakketreis of een betaling uitvoert op de rekening van het Reisbureau, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten zonder de andere uitdrukkelijke verklaring van de Reiziger.

Het Reisbureau zal de Reiziger bij het sluiten van het Contract of zonder onnodige vertraging een kopie van het Contract in elektronische vorm verstrekken. Indien het Contract wordt gesloten op het kantoor van het Reisbureau met gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen, zal het Reisbureau de Reiziger een kopie van het Contract in papieren vorm verstrekken.